1.  Polityka prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (”RODO”) oraz obowiązujące w zakresie danych osobowych przepisy prawa krajowego.
2. Administratorem danych osobowych jest MAT Holding Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: biuro@profesport.pl.
3. Cele, podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz okres ich przechowywania:
– zawarcie i wykonanie umowy z klientem/kontrahentem – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO – dane są przechowywane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu wynikających z niej terminów przedawnienia roszczeń, tj. co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat,
– rozpatrywanie skarg i reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO – dane są przechowywane 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
– dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane są przechowywane przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń,
– archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO – dane są przechowywane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń,
– prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane są przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,
– prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (maile, telefony) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a następnie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody),
– rekrutacja – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c oraz lit. f RODO – administrator bez dodatkowej zgody może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji (uzasadniony cel administratora – ewentualna obrona przed roszczeniami),
– zarządzanie zasobami ludzkimi (pracownikami i współpracownikami) – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO – zgodnie z obowiązującymi przepisami, jesteśmy zobowiązani do przechowywania akt osobowych przez 50 lat (w niektórych przypadkach przez 10 lat). 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń,
– współpraca między spółkami z grupy przedsiębiorstw – art. 6 ust.1 lit.f RODO – usprawiedliwiony cel administratora w zakresie wewnętrznych potrzeb administracyjnych.
4. Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe w następujących kategoriach: podstawowe dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, nr telefonu), elektroniczne dane identyfikacyjne, cv kandydatów do pracy, nagrania dźwięku rozmowy telefonicznej (art. 14 ust. 1 lit. d) RODO), dane pochodzące z plików cookies w zakresie w jakim stanowią one dane osobowe.
5. W związku z prowadzoną działalnością administrator danych będzie ujawniać pozyskane dane osobowe następującym podmiotom:
– spółki celowe MAT Holding w zakresie realizacji usług na rzecz klientów,
– podmioty wspierające administratora w prowadzonej działalności, w tym: dostawcy zewnętrzni systemów teleinformatycznych, podmioty audytujące działalność administratora, biura księgowe, kancelarie prawne, banki, podmioty realizujące na zlecenie administratora kampanie marketingowe, itp.,
– organy państwowe lub inne uprawnione podmioty na podstawie poszczególnych przepisów prawa.
6. Dane mogą być przekazywane także odbiorcom w państwach trzecich tj. Google Llc z siedzibą w  Mountain View, California i Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, California (Stany Zjednoczone), podlegających certyfikacji w ramach Privacy Shield.
7. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez administratora może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in.  standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.
8. Administrator traktuje prywatność i bezpieczeństwo danych z najwyższym priorytetem w związku z czym wdrożył odpowiednie, zgodne z wymogami prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
9. W szczególności, za pomocą szyfrowania, administrator zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
10. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez administratora przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni z przyczyn uzasadnionych szczególną sytuacją użytkownika,
– przenoszenia swoich danych osobowych,
– odwołania zgody jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody.
11. Osobie, która uzna, że jej prawa zostały przez administratora naruszone, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
12. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia z administratorem umów, korzystania z oferowanych przez niego usług, a także do rozliczania prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
13. Usługi administratora nie zostały zaprojektowane z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie są adresowane do dzieci.
14. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.